KALENDÁR VINÁRA
januar
Najbližšie udalosti
 1. Deň svätojurských pivníc – 11. ročník

  26.január @ 14:00 - 27.január @ 22:00
 2. Fašiang na Mlyne

  27.január @ 14:00 - 18:00
 3. Súťaž v reze viniča hroznorodého – 14. ročník

  3.február
 4. Bielske vínne chodníčky

  3.február @ 13:00 - 20:00
 5. Valentín s vinármi

  9.február - 10.február
Nájdete nás aj na

    

Výhody členstva 2017

logo

spolok vinohradníkov a vinárov v Modre
zo sídlom: Sládkovičova č. 44, 900 01 Modra v zastúpení: Vincent Jakubec, predseda spolku Vincúr, kontakt: 0904/910105, zaregistrované na MV SR pod číslom: VVS/1-900/90-18130 IČO: 36068322, DIČ: 202 21 62 263
bankové spojenie: Tatra banka, a. s., pobočka Modra, č. ú.: 2621061286/1100
IBAN: SK26 1100 0000 0026 2106 1286, SWIFT: TATRSKBX


V Modre, dňa 09. 01. 2017.

Vážení členovia spolku Vincúr, vinári a vinohradníci,
Občianske združenie VINCÚR – spolok vinohradníkov a vinárov v Modre (ďalej len „VINCÚR“ ), so sídlom: Sládkovičova č. 44, 900 01 Modra, bolo založené v roku 2000.
VINCÚR je v súčasnosti najväčším združením modranských vinárov a vinohradníkov, v ktorom sú zastúpené takmer všetky vekové kategórie vinárov a vinohradníkov.
VINCÚR neustále rozširuje svoje pole pôsobnosti a počas celého roka organizuje veľké množstvo podujatí, ktoré propagujú modranské vína a ich producentov medzi turistami a návštevníkmi nášho vinohradníckeho mesta.
Počas kalendárneho roka organizujeme najmä tieto nosné kultúrno-spoločenské podujatia:

 •  Fašiangová ochutnávka vín spolu s pravou modranskou zabíjačkou,
 • Medzinárodná výstava vín „VITIS AUREA MODRA“ ®,
 • Ochutnávka vín na Malokarpatskom Vinobraní v Modre,
 • Svätokatarínska ochutnávka mladých vín.

Zároveň spoluorganizujeme ďalšie akcie v úzkej spolupráci s MVC a MOSKOU (Otvorené pivnice na Sv. Urbana, Vína na hrade Červený Kameň, Deň vo vinohradoch, Deň otvorených pivníc, atď.)

 

Medzi základné činnosti VINCÚRU podľa platných stanov patria:

 

 • organizovanie odborných seminárov, prednášok a kurzov na témy vinohradníctva, vinárstva a poradenstva pri činnosti členov,
 • praktické zaškoľovanie členov vo vinohradníckych technikách a vinárskych technológiách,
 • organizovanie tematických zájazdov na medzinárodné výstavy vinohradníckej a vinárskej techniky, vín a návštev známych vinohradníckych regiónov,
 • organizovanie degustácii vlastných členov,
 • výmena skúseností členov,
 • nadväzovanie kontaktov s inými partnerskými združeniami vinohradníkov a vinárov, resp. inými združeniami podnikateľov na území mesta Modry a najbližšieho okolia,
 • spolupráca so zástupcami miestnej samosprávy,
 • pripomienkovanie miestnych a republikových zákonov, nariadení a opatrení týkajúcich sa vinohradníctva a vinárstva.

 

Výročná členská schôdza, ktorá sa konala 01. 02. 2009 schválila výšku ročného členského príspevku na:

 • 15,- € ročne pre dôchodcov
 • 20,- € ročne pre ostatných členov

Členský príspevok má byť v zmysle stanov uhradený najneskôr do 31. januára daného kalendárneho roka bezhotovostným prevodom na účet spolku Vincúr:

TATRA BANKA, a. s., pobočka Modra, Štúrova č. 78, 900 01 Modra
číslo účtu: 2621061286/1100
IBAN: SK26 1100 0000 0026 2106 1286
SWIFT: TATRSKBX
KS: 0308
VS: 2016 Osobitná poznámka: meno a priezvisko

Dovoľujeme si Vám pripomenúť, že v prípade nezaplatenia tohto ročného členského príspevku sa dostávate do rozporu s platnými stanovami spolku a ak daný členský príspevok neuhradíte v čo najkratšej dobe, budeme s Vami nútení ukončiť členstvo.
Taktiež dávame do pozornosti, že iba platiaci člen má 1 vzorku vína na medzinárodnú výstavu vín VITIS AUREA grátis a môže požívať všetky výhody člena spolku VINCÚR.

VINCÚR je taktiež na kalendárny rok 2015 zaregistrovaný ako príjemca 2% dane, formuláre a propagačné materiály k jeho vyplneniu Vám prikladáme v samostatných prílohách.

Ďakujeme za pochopenie.

Vincent Jakubec – predseda spolku
Ing. Vladimír Sodoma – člen predstavenstva
JUDr. Artúr Soldán – člen predstavenstva
Juraj Štiglic – člen predstavenstva
Ing. Rastislav Čistý – člen predstavenstva