KALENDÁR VINÁRA
januar
Najbližšie udalosti
 1. ITF Slovakiatour 2020

  23.január @ 9:00 - 26.január @ 18:00
 2. Deň svätojurských pivníc 2020

  24.január @ 15:00 - 25.január @ 20:00
 3. Koštovka limbašských vín a hostí

  25.január @ 15:00 - 22:00
 4. Bielske vínne chodníčky 2020

  1.február @ 14:00 - 20:00
 5. Súťaž v reze viniča

  2.február @ 8:30 - 16:00
Nájdete nás aj na

    

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre nákup v internetovom obchode na www.vincur.sk
I. Všeobecné ustanovenia
Tieto všeobecné obchodné podmienky boli spracované v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov a zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
1. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim uzatvorené prostredníctvom systému internetového obchodu (ďalej len “e-shop na www.vincur.sk”).
2. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.
II. Vymedzenie pojmov
1. Predávajúcim sa rozumie prevádzkovateľ e-shopu: VINCÚR – spolok vinohradníkov a vinárov v Modre so sídlom: Sládkovičova č. 44, 900 01 Modra, v zastúpení: Vincent Jakubec, predseda spolku Vincúr, zaregistrované na MV SR pod číslom: VVS/1-900/90-18130, IČO: 36068322, DIČ: 202 21 62 263.
2. Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá prostredníctvom nákupného košíka alebo e-mailom odoslala elektronickú objednávku, spracovanú systémom e-shopu.
3. Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v platnom prehľade na stránkach e-shopu.
4. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár prostredníctvom eshopu www.vincur.sk obsahujúci informácie o kupujúcom a zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu, spracované systémom obchodu.
III. Objednanie tovaru
1. Objednávanie v e-shope funguje prostredníctvom nákupného elektronického košíka.
2. Pri objednávke tovaru kupujúci vyplní povinné polia vo formulári nákupného košíka, inak nie je možné objednávku potvrdiť. Pri objednávke e-mailom je kupujúci rovnako povinný uviesť v správe potrebné údaje. Objednávka je považovaná za návrh kúpnej zmluvy.
3. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí, ktoré umožnia bezproblémové doručenie zásielky a to:

a) meno a priezvisko, úplná adresa

b) e-mailová adresa kupujúceho (slúži na komunikáciu s kupujúcim)

c) telefónne číslo (pre rýchlejší kontakt s kupujúcim)

d) spôsob platby (resp. doručenia)
4. V jednotlivých prípadoch si predávajúci vyhradzuje právo na potvrdenie objednávky e-mailom alebo telefonicky.
5. Objednaná vstupenka nie je vratná, je však prenositeľná a po predložení príslušného kódu bude vydaná v počas trvania verejnej výstavy vín aj osobe odlišnej od osoby, ktorá vstupenku zaplatila.
IV. Ceny vstupenky
1. Ceny vstupeniek sú udané e-shope v EUR s DPH. Prevádzkovateľ sa zaväzuje dodržať ceny udané v potvrdenej objednávke kupujúceho.
2. Prevádzkovateľ má právo ceny v e-shope aktualizovať a meniť v prípade zmien cien na trhu alebo od svojho dodávateľa a pod., aj bez upozornenia.
V. Spôsob platby
1. Platba za tovar sa uskutočňuje platbou vopred prevodom na účet predávajúceho uvedený v e-mailovej správe potvrdzujúcej spracovanie objednávky.

VII. Ochrana osobných údajov
1. Prevádzkovateľ spracováva kupujúcim poskytnuté údaje v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a zaväzuje sa, že poskytnuté údaje nesprístupní žiadnej tretej strane. Kupujúci môže v zmysle uvedeného zákona kedykoľvek požiadať prevádzkovateľa e-shopu o vymazanie jeho údajov z databázy.
VII. Záverečné ustanovenia
1. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.
2. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo “Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z. z.” v znení neskorších zákonných úprav, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.
__________________________

Vincent Jakubec

predseda spolku Vincúr